Frühjahrskurs: Beginn am 25. April 2022 (voll belegt)

Sommerferien: Beginn am 18. Juli 2022 (voll belegt)

Herbstferien: Beginn am 17. Oktober 2022 (voll belegt)

Winterkurs: Beginn am 13. Februar 2023 (voll belegt)

Frühjahrskurs: Beginn am 17. April 2023 (voll belegt)

Sommerkurs: Beginn am 10. Juli 2023 ( voll belegt)

Herbstferien: Beginn am 2. Oktober 2023 (voll belegt)