Winterkurs: Beginn am 12. Februar 2024 (voll belegt)

Frühjahrskurs: Beginn am 20. Juni 2024 (voll belegt)

Sommerferien: Beginn am 20. Juni 2024 (voll belegt)

Herbstferien: Beginn am 7. Oktober 2024 (voll belegt)

Winterkurs: Beginn am 11. Februar 2025 (voll belegt)

Frühjahrskurs: Beginn am 18. April 2025 (voll belegt)

Sommerkurs: Beginn am 30. Juni 2025 ( voll belegt)

Herbstferien: Beginn am 6. Oktober 2025 (voll belegt)